جمال ذاکری
دکتری آموزش زبان انگلیسی

——————————————

آلاله اقبالی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

——————————————

مهدیه احمدی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیس

——————————————

دینا شهروزی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

——————————————

فرزانه زرنانی
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

——————————————

مدثره ساداتی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

——————————————

گل آرا دیلمی
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

——————————————


سمانه غلامي
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

——————————————

فائزه سليمي
کارشناسی آموزش زبان

——————————————

مهناز ولی
کارشناسی مترجمی زبان

——————————————
نرجس مطلق
کارشناسی زبان شناسی

——————————————
منیژه ولی پور
(مدرس زبان فرانسوي)

——————————————

       

شبنم فلاح   

فوق لیسانس  آموزش زبان انگلیسی

———————————————